Yom Rishon, 3 Av 5778

btn fbk_160

2005 Shir Ami Photos