Yom Rishon, 3 Av 5778

btn fbk_160

2008 Shir Ami Photos